Қазақстанда этномәдени білім берудің әдіснамалық-теориялық негіздері. Теоретико-методологические основы этнокультурного образования в Казахстане

  • S. K. Abildina Академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.

Аннотация

Мақалада қазақстандық қоғамда, отбасында, мектепте өскелең ұрпаққа этникалық тәрбие беру мәселелері қарастырылады, этномә­ дени білім берудің теориялық­әдіснамалық негіздері ашылып көрсеті­ леді. Қазақстандық ғалымдар мен педагогтардың еңбектеріне сарап­ тамалық талдау жасалынған. Соның негізінде автор этнопедагогика, этнопсихология, этнос терминдеріне түсіндіру контексінде этномә­ дени білім берудің мәнін ашып, қазақ халқы мәдениетіндегі этнотәр­ бие мен қазақ тілінің маңыздылығын көтереді.

В статье рассматриваются актуальные вопросы этнического вос­ питания подрастающего поколения в казахстанском обществе, семье, школе, раскрываются теоретико­методологические основы этно­ культурного образования. Проанализированы труды казахстанских ученых, педагогов. Автор раскрывает сущность этнокультурного об­ разования в контексте пояснения терминов «этнос», «этнопедагоги­ ка», «этнопсихология», поднимает важную роль казахского языка и этновоспитания в культуре казахского народа.

Литература

1. Қазақстан Республикасында білім беру саласындағы Мемлекеттік саясат тұжырымдамасы. – Алматы, 1995.
2. Қалиев С. «Қазақ этнопедагогикасының тарихы (кеңестік дәуір 1920-1990). – Алматы.: Білім, 1999. – 160 б.
3. Ұзақбаева С., Қожахметова К. Жоғары мектеп студенттеріне этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы. – Алматы: Өнер баспасы, 1998.
4. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы: Ғылым, 1998. – 317 с.
5. Есімов Ғ. Сана болмысы. – Алматы: Ғылым, 1994. – 123 б.
6. Қожахметова К.Ж. Мектептің ұлттық тәрбие жүйесі: теория және практика. – Алматы, 1999.
7. Қожахметова К.Ж. Қазақ этнопедагогикасы (әдіснамалық аспект). – Алматы, 1995. Алматы, 1999. – Алматы, 1995. 223б. 8 Ұзақбаева С.А. Халықтық педагогикадағы эстетикалық тәрбие: пед. ғыл. докт. ...дисс. автореф. – Ал маты, 1993. – 46 б.
8. Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкім актілер жинағы. – 2004. – № 2. – 5-6 бб.
9. Елікбаев Н. Ұлттық психология. – Алматы: Қазақ университеті, 1992.-96.
10. Оразбекова К.А. Жеке тұлға ұлттық тәрбиесінің ғылыми-педагогикалық негіздері».-Алматы, 2001.-423б.
11. Джанзакова Ш.И. Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері: Пед. ғыл. докт. ...дис.авто-реф. – Қарағанды, 2007. – 48 б.
12. Мухтарова Ш.М. Этнокультурное образования будущих педагогов. – Караганда: Санат, 2008. – 418 с.
13. Дүйсембінова Р.Қ. Қазақ этнопедагогикасын мектептің оқу-тәрбие про цесіне ендірудің ғылыми-педагогикалық не-гіздері: Пед. ғыл. докт. ...дисс. автореф. – Алматы, 2001. – 46 б.


1. The conceptofthestatepolicyinthefield of educationintheRepublicofKazakhstan. – Almaty. – 1995.
2. The history of Kazakh ethnopedagogics (soviet era 1920-1990). – Almaty: Bilim –1999.160 p.
3. Uzakbaeva S., Kozhahmetova K. The conceptofthehighschoolstudentspedagogicaleducation. – Almaty: PublishingHouse Oner – 1998.
4. Kozhahmetova K. Zh. Kazakh ethnopedagogics:methodology, theory, practice. Almaty: Gilim – 1998.317 p.
5. Esimov G.The natureofconsciousness. Almaty: Gilim – 1994.123 p.
6. Kozhahmetova K. Zh. National schooleducationsystem: theoryandPractice. Almaty, 1999.
7. Kozhahmetova K. Zh. Kazakh ethnopedagogics (the methodologicalaspect). Almaty,1995. Almaty – 1999. Almaty – 1995. 223 p.
8. Uzakbaeva S.A. People’s aes the tice ducation pedagogy: abstract of the dissertation of the Doctorof Pedagogics Science. Almaty,1993. – 46p. A setoffocusedandactsofthePresidentoftheRepublicofKazakhstan. – 2004. – №2. – 5-6 pp
9. Elikbaev N.National psychology. Almaty: Kazakh University, 1992. – 96 p.
10. Orazbekova K.A. National education, researchand the basis of teachinganindividual. – Almaty, 2001. – 423 p.
11. Dzhanzakova SH. I. Ethnopedagogics is scientific basisforthecreationoftheindividualas an academic discipline: abstrac-tofthedissertationoftheDoctorof Pedagogics Science. Karagandy, 2007. – 48 p.
12. MuhtarovaSh. M. Ethnocultural training of the future teachers. Karagandy: Sanat, 2008. – 418 p.
13. Duisenbinova R.K. Kazakh ethnopedagogicsthe basics ofintroduction of school educational processresearchandteaching. abstractofthedissertationoftheDoctorof Pedagogics Science. Almaty, 2001. – 46 p.
Как цитировать
ABILDINA, S. K.. Қазақстанда этномәдени білім берудің әдіснамалық-теориялық негіздері. Теоретико-методологические основы этнокультурного образования в Казахстане. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии, [S.l.], v. 53, n. 2, mar. 2015. ISSN 2617-7552. Доступно на: <https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/225>. Дата доступа: 16 apr. 2021

Ключевые слова

этнос; этномәдени білім беру; этникалық тәрбие; мемлекеттік тіл; көпмәдени білім беру; теоретикалық негіздері; әдіс­ нама. этнос; этнокультурное образование; этничес­ кое воспитание; государственный язык; поликультурное образова­ ние; теоретические основы