«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы» журналының саясаты  

 

«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы» - бұл 1993 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетімен негізі қаланған ғылымы-білімдік журнал. ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған рецензияланған ғылыми басылымдар қатарына кіреді. Журнал редакция ұжымына психология және білім беру облысындағы қазақстандық және шет елдік ғалымдар кіреді. Бас редактор - Джаманбалаева Шолпан Ерболовна. 

Журналдың миссиясы фундаменталды және қолданбалы психология, әлеуметтану, әлеуметтік жұмыс салаларындағы ғылыми қарым-қатынастың бірегей кеңістігін құрасытыру мен қолдаумен, жоғары оқу орындары мен ғылым интеллегенциясының, зерттеушілердің күшін сабақтастырумен анықталады.

         Журнал мақсаты – психология және әлеуметтанудың маңызды мәселелерін ашатын кең көлемді сұрақтарды талқылайтын кәсіби алаң болу.

         Ғылыми журналдың міндеттері:

 1. Фундаменталды және қолданбалы психология, әлеуметтану, әлеуметтік жұмыстың әртүрлі салаларында маңыздылыққа ие ғылыми жаңалықтарды жариялау;
 2. Хабаршы авторларының негізгі ғылыми жұмыстарының нәтижелерін сауатты, сапалы және заманауи түрде жариялаудағы халықаралық, аймақаралық ғылыми-координациясын қамтамасыз ету;
 3. Магистранттардың, докторанттардың, психология, әлеуметтану және әлеуметтік жұмыстың өзекті мәселелері бойынша практиктердің қол жеткізген ғылыми жетістіктерін жарыққа шығаруға ашық және қолжетімді орта жасау;
 4. Ғылыми және ғылыми-педагогикалық қауымдастықта, жас және бастаушы ғалымдар арасында журналға қалыпты қызығушылық орнату, сонымен қатар Қазақстанның, алыс-жақын шет елдердің әртүрлі аймақтарындағы психологтар, әлеуметтанушылар, әлеуметтік жұмыскерлердің кәсіби ортасында сұранысын қалыптастыру;
 5. Журналдың саясатының негізі болып ашықтық, қолжетімділік, пәнаралылық принциптері салынған. Бұл принциптер бойынша фундаменталды және қолданбалы ғылымдар аясында ғылыми ұжымдар мен жеке авторлардың зерттеулерінің қорытындыларын ғылыми және ғылыми-педагогикалық ортаға таныстыру болып табылады.

Журнал жұмысының ең маңызды принципі – жетекші қазақстандық және шет елдік ғалымдардың дәстүрлі теориялық және қолданбалы шынайы ғылыми зерттеулермен қатар, ауқымды халықаралық аудиторияны біріктіру арқылы насихаттау. 

Журналда психология және әлеуметтану саласындағы мұқият іріктелген шынайы зерттеулер жарияланады. Редакцияның шығармашылық ұжымы ғылыми психологиялық және әлеуметтанулық  мәселелердің жаңашылдығымен қатар жүретін терең дәстүрлерді сақтай отырып болашақта оқырмандардың қызығушылығына сай болу үшін барлық күшін салуда.

       Журнал жылына 4 рет шығады. Жұмыс тілдері ағылшын, қазақ, орыс тілдері болып табылады. 

       Журнал рецензияланған болып табылады, сондықтан жариялау алдында авторлар жіберген барлық мақалалар мақала тақырыбына сәйкес саладағы тәуелсіз сарапшылардың тексерісінен өтеді. Мұндай механизм методологиялық қатесі және шынайы емес ақпараттарды құрамайтын ғылыми мәтіндерді жариялауға мүмкіндік береді.  

       Мазмұнды түрде журнал бірнеше блоктардан тұрады:

 1. Негізгі теориялық ақпараттардың міндеті – заманауи қоғамдағы психология және әлеуметтанудағы орнын түсінуде жаңа ыңғайларды қалыптастыру және зерттеу болып табылады;
 2. Эмпирикалық зерттеулерге арналған мақалалар қолданбалы психологиялық және әлеуметтанулық зерттеулерді жүргізу және ұйымдастыру саласындағы ағымдық әзірлеулермен танысу;
 3. психологиялық және әлеуметтанулық зерттеулердің мәліметтері «ойлануға арналған ақпараттар» құқығында ілеспе хат көлемі минимум болу қажет.

       Мақсатты аудитория – бұл зерттеушілерге, талдаушыларға, тәжірибешілерге, ЖОО студенттеріне, ғылыми-зерттеу институттарының қызметкерлеріне, сонымен қатар, заманауи қоғамдағы психология және әлеуметтану дамуының мәселелерімен қызығатын оқырмандардың кең ауқымына арналады.

       Ашық қолжетімділік саясаты. Журнал келесі принциптер арқылы өз контентіне тікелей ашық қолжетімділікті қамтамасыз етеді: зерттеу нәтижелеріне еркін ашық қолжетімділік жаһандық білім алмасудың артуына септігін тигізеді.  

 

Политика журнала «Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия психологии и социологии»

Вестник КазНУ им. аль - Фараби. Серия психологии и социологии» - это научно-исследовательский журнал, основанный в 1993 году Казахским национальным университетом. Входит в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ККСОН МОН РК. В состав редколлегии журнала входят известные казахстанские и зарубежные ученые в области психологии, социологии, социальной работы. Главный редактор - доктор социологических наук, профессор - Джаманбалаева Шолпан Ерболовна. 

  Миссия журнала состоит в создании и поддержке единого пространства научной коммуникации в областях фундаментальной и прикладной психологии, социологии, социальной работы, в объединении усилий исследователей, вузовской и научной интеллигенции.

       Цель журнала - быть площадкой для профессионального обсуждения широкого спектра вопросов, раскрывающих важные проблемы психологии, социологии и социальной работы.

Задачи научного журнала:

 1. Освещать новые научные результаты, имеющие существенное значение в различных областях фундаментальной и прикладной психологии, социологии, социальной работы.
 2. Обеспечивать международные и межрегиональные научно-координирующие функции в грамотном, качественном и своевременном освещении основных результатов научных работ авторов Вестника.
 3. Создавать среду открытости и доступности широкого освещения результатов научных исследований магистрантов, докторантов, практиков по актуальным проблемам психологии, социологии, социальной работы.
 4. Формировать постоянный устойчивый интерес у научной и научно-педагогической общественности, а также у молодых и начинающих ученых к журналу, его растущую востребованность в профессиональных кругах психологов, социологов, социальных работников различных регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

         В основу политики журнала положены принципы открытости, доступности, междисциплинарного подхода, позволяющие представлять научной и педагогической общественности итоги изысканий научных коллективов и отдельных авторов в областях фундаментальной и прикладной науки, объединенных одной целью – решением актуальных проблем психологии, социологии, социальной работы.

         Важнейший принцип работы журнала - освещение как традиционных теоретических и прикладных исследований ведущих казахстанских, зарубежных исследователей, так и оригинальных научных взглядов с привлечением широкой международной аудитории.

         В журнале публикуются тщательно отобранные оригинальные исследования в области психологии и социологии. Творческий коллектив редакции прикладывает все усилия к тому, чтобы новизна постановки научных психологических и социологических проблем в сочетании с глубокими традициями их изложения, уровень их обсуждения и впредь привлекали читателей.

       Журнал выходит 4 раза в год. Рабочими языками являются английский, казахский, русский.

       Журнал являются рецензируемым, поэтому перед публикацией все статьи, присылаемые авторами для публикации в журнале, проходят проверку независимыми экспертами в областях, близких к тематике статей. Такой механизм позволяет публиковать только те научные тексты, которые не содержат методологических ошибок и недостоверной информации.

       Содержательно журнал складывается из нескольких блоков:

 1. фундаментальные теоретические материалы, задача которых - изучение и выработка новых подходов к пониманию места психологии, социологии, социальной работы в современном обществе;
 2. статьи, посвященные эмпирическим исследованиям, предназначенным для ознакомления с текущими разработками в области организации и проведения прикладных психологических и социологических исследований;
 3. данные психологических и социологических исследований, публикуемых на правах «информации к размышлению» — с минимумом сопроводительного текста.

       Целевая аудитория - эксперты, аналитики, практики, преподаватели и студенты высших учебных заведений страны, сотрудники научно - исследовательских институтов, а также широкий круг читателей, интересующихся проблемами развития психологии и социологии в современном обществе.

       Политика открытого доступа. Журнал предоставляет непосредственный открытый доступ к своему контенту, исходя из следующего принципа: свободный открытый доступ к результатам исследований способствует увеличению глобального обмена знаниями.