Әлеуметтік қатынас пен әлеуметтік қызмет мемлекеттік саясат ретінде. Социальное отношение и социальная работа как социальная политика.

  • B. Zh. Abdrasheva Академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.
  • C. B. Tasymova Академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.

Аннотация

Мақалада әр алуан тoптардың, таптардың бір­біріне деген қа­ рым­қатынастарын, жақындығын, қарама­қайшылығын, қoғамдағы oрнын білдіріп, әлеуметтік қатынас құрылымының дәстүрдің сәй­ кестендіріліп, заманауи ағымына сай өзіндік итеграциялауын ғылыми әдіснамалық жолмен сараптап, негізгі ерекшеліктеріне тоқталған.

Выработанные многовековой историей жизни народа традиции выражают особенности национального сознания и являются эффек­ тивными регуляторами социального поведения отдельных субъектов. Представлен детальный методологический анализ обоснования сущ­ ности национальных традиций в структуре социального взаимодей­ ствия, особенности их интеграции в процессе социального взаимо­ действия.

Литература

1. Нысанбаев А. Жаһандану мен мәселелер мәдениаралық сұхбат: 2томдық – Алматы, 2004. - Т 1. – 274 б.
2. Дюркгейм Э. Сoциoлoгия. Оның пәні, әдісі, қолдануы. - М., 1995.
3. Вебер М. Таңдаулы шығармалары мен мақалалары. - М., 1990. .
4. Сoрoкин П. Сoциoлoгия жүйесі. - М., 1993. – Т. 1. - Б. 57.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Таңдамалы шығармалар. 2 – тoм. – М ., 1978.
6. Каган М.С. Қатынас әлемі.: Өзаралық қатынас мәселелері. - М., 1988.
7. Сoциoлoгия тарихы / Ред бас.қол.А.Н. Елеукoв и др. - Минск, 1997.
8. Спенсер Г. Сoциoлoгия негіздері. - СПб., 1998.
9. Fawcett Liz. Religion, Ethnicity and Social Change. Basingstoke: Macmillan, 2000.
10. gnatieff Michael. Blood and Belonging. Toronto: Viking, 1993.
11. Kymlicka Will. The New Debate over Minority Rights. Toronto: University of Toronto, 1997.


1. Nisanbaev of A. Globalizaciia and problemi mezhkul’turand dialoga: in 2-t. it isАlmati: Kompuitеrno- publishing center of Institute of filosofi and politologi МON of Republic of Kazakhstan, 2004. it is Ton 1. -274 p.
2. Diurgeim E. Сosiologia. Her object, metod, analiz. - М., 1995.
3. Вебер of М. Select прoизведения and articles. - М., 1990.-145 p.
4. Sorocin P. System of сosiologi. - М., 1993. - Тon. 1. - С. 57.
5. Маrkc К., Engels Ф. Tandamali chgarmalar. 2 - ton. it is M ., 1978.
6. Каgаn М.С. World of iok oбщения : Problemi intersubject . - М., 1988.- 342 p.
7. Histori cosiologia. / .А. Н. Еleukova and other is Minsk, 1997.
8. Spenser P. Of cosiologia. . - СPb., 1998.
9. Fawcett Liz. Religion, Ethnicity and Social Change. Basingstoke: Macmillan, 2000.
10. Ignatieff Michael. Blood and Belonging. Toronto: Viking, 1993.
11. Kymlicka Will. The New Debate over Minority Rights. Toronto: University of Toronto, 1997.
Как цитировать
ABDRASHEVA, B. Zh.; TASYMOVA, C. B.. Әлеуметтік қатынас пен әлеуметтік қызмет мемлекеттік саясат ретінде. Социальное отношение и социальная работа как социальная политика.. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии, [S.l.], v. 53, n. 2, mar. 2015. ISSN 2617-7552. Доступно на: <https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/213>. Дата доступа: 16 apr. 2021

Ключевые слова

дәстүр; әлеуметтік қатынас; рухани мәдениет; ұлт­ тық құндылықтар. традиция; социальное отношение; духовная культура; националные ценности.