Мүмкіншілігі шектеулі жастар әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде. Молодые люди с ограниченными возможностями как объект соци

  • B. N. Kylyshbaeva Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
  • S. M. Duysenova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Аннотация

Жас мүгедектермен жұмыс жасау ерекшеліктері олардың не­ гативті әлеуметтік өзгерістерге бейімделуінің айтарлықтай қиын болуында. Өзін қорғау қабілетінің төмен болу салдарынан олар ха­лықтың ең аз қамтылған бөлігінен орын алды. Мақала тақырыбының өзектілігі мемлекеттің бұл бағытта аз жұмыс жасағанына және жал­ пы мүгедек жандарды әлеуметтік қамсыздандырудың жақсарғанына қарамастан барлық категориядағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың жаппай әлеуметтік қамсыздандыру жоғары дәрежеде еместігімен, мүгедектік мәселесінің шиленісе түсуімен және мүгедек жастардың қарқынды өсуімен байланысты.

Специфика работы с молодыми инвалидами должна строиться на учете того факта, что они значительно труднее адаптируются к негативным социальным изменениям, обладая пониженной способ­ностью к самозащите, в силу чего они оказались самой малообеспеченной частью населения. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что уровень социальной обеспеченности абсолютно всех кате­горий инвалидов в настоящее время не достаточно высок, несмотря на то, что государство уже сделало немало в этом направлении и в целом социальное обеспечение инвалидов улучшилось, обострилась проблема инвалидности и проблема актуализируется стремительным ростом молодых инвалидов.

Литература

1.Әбдірайымова Г.С., Әбдікерова Г.О., Дуйсенова С.М. Жастармен әлеуметтік жұмыс. Оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті, 2012.
2.Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – 2-ое издание. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2009.
3.Агафонов А.Н., Меңлібаев Қ.Н. Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстар: Оқу құралы. – Астана: Парасат әлемі, 2005.
4.Шубкин В.Н. Начало пути. – М.: «Молодая гвардия», 1979.
5.Блонский П.П. Избранные психологические произведения. – М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1964.
6.Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996.
7.Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы (2014.29.12. берілген өзгерістер мен толық- тыруларымен).

1.Abdirayimova, G., Abdikerov, G., Duisenova S. Social work with youth. – Almaty: Kazakh University, 2012.
2.Basov, N.F. Social work with youth. Textbook / Ed. N.F. Basov. – 2nd edition. – M.: Publishing and Trading Corporation
«Dashkov i K°», 2009.
3.Agafonov, A., Menlibaev, K. Social work with young people: Textbook. – Astana: Parassat the world. 2005.
4.Shubkin, V. The beginning of the way. – M.: «Young guard», 1979.
5.Blonsky, P. Selected psychological works. – M.: “Acad. ped. Sciences of the RSFSR”, 1964.
6.Erikson, E. Identity: Youth and Crisis. – M.: Publishing group «Progress», 1996.
7.Social protection of disabled people in the Republic of Kazakhstan (2014.29.12. Amendments and supplements).
Как цитировать
KYLYSHBAEVA, B. N.; DUYSENOVA, S. M.. Мүмкіншілігі шектеулі жастар әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде. Молодые люди с ограниченными возможностями как объект соци. Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии, [S.l.], v. 54, n. 3, nov. 2015. ISSN 2617-7552. Доступно на: <https://bulletin-psysoc.kaznu.kz/index.php/1-psy/article/view/164>. Дата доступа: 16 apr. 2021

Ключевые слова

Әлеуметтік жұмыс; әлеуметтік қорғау; жастар; жас мүгедектер; әлеуметтену. Социальная работа; социальная защита; молодежь; молодые инвалиды; социализация.